Autobuses desde San Pedro Amuzgos, FYPSA Terminal Amuzgos